Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

GADA BALVA 2022
Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienas priekšvakarā, 17. novembrī svinīgā pasākumā Daugavpils Kultūras pilī tika pasniegti Daugavpils pilsētas pašvaldības apbalvojumi “GADA BALVA” un “MŪŽA IEGULDĪJUMS”. Lepojamies, ka šajā pasākumā Daugavpils pilsētas domes apbalvojums “Goda Raksts” ar Sudraba goda zīmi tika pasniegts mūsu skolotājai logopēdei Nataļjai Černihovičai! Skolotāja – tas ir vārds, kuru spēj izrunāt ne katrs bērns, bet tieši Nataļja Černihoviča jau27 gadus māca bērnus runāt, māca viņiem komunicēt ar apkārtējo pasauli, izzināt, stāstīt un brīvi izteikt savas domas. Pirmsskolas vecums ir vissenzitīvākais vecums bērna attīstībā, un tā ir augsti profesionālā palīdzība un atbalsts bērnu runas attīstībā Nataļjas Černihovičas personā. Profesionāls, skolotāja, mīlošs cilvēks ar spēju saprast katru bērnu, viņa panāk to, ka visi bērni, ar kuriem viņa strādāja ir veiksmīgi iekļauti sabiedrībā, katrs no viņiem ir sadzirdēts, jo viņi runā, izrunā skaņas, ar prieku stāsta, lasa un raksta. Nataļja Černihoviča spēj organizēt korekcijas darbu tā, ka bērni uztver to kā rotaļu, atrodot individuālo pieeju katram bērnam. Skolotājas logopēdes ilggadīgā izcila darba rezultāts ir tas, ka vairāk nekā 600 bērni šo 27 gadu laikā ar valodas attīstības traucējumiem veiksmīgi sagatavoti vispārizglītojošās pamatizglītības apguvei, nodrošinot pēctecīgu pāreju mācībām skolā, bērni, kuri brīvi sadarbojas, komunicē un katrs bērns ir sadzirdēts.
 
J


DALĪBA IKVD KONFERECĒ
“Izglītības kvalitātes monitorings iekļaujošai izglītībai”
2022. gada 8. septembrī notika Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Cēsu novada domes un a/s “Swedbank” rīkota konference “Izglītības kvalitātes monitorings iekļaujošai izglītībai”. Konferences mērķis – veicināt iekļaujošas izglītības sistēmas izveidi Latvijā, veidojot par to vienotu izpratni un attīstot mērķtiecīgu un sistēmisku izglītības kvalitātes monitoringu izglītības kvalitātesnodrošināšanai. Konference tika rīkota sadarbībā ar Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.6.2/17/I/001 „Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana”. Konferencē pārrunāja esošo un plānoto izglītības politiku iekļaujošas izglītības jautājumos, aktuālos pētījumus, labas prakses piemērus un citus pieejamajos resursus iekļaujošas izglītības veidošanai Latvijā un pasaulē. Savu redzējumu par iekļaujošo izglītību sniedza valsts, pašvaldību, augstākās izglītības, nevalstisko organizāciju un uzņēmēju pārstāvji.
✅Konference norisinājās trijās daļās. Pirmā sesija tika veltīta izglītības pārvaldības jautājumiem, dodot izglītības iestāžu pārstāvjiem iespēju iegūt aktuālo informāciju par tādiem jautājumiem kā plānotās izmaiņas izglītības politikā un iekļaujošajā izglītībā, aktuālie projekti un iniciatīvas iekļaujošas izglītības veicināšanai, izglītības kvalitātes nodrošināšanas aktualitātes.
Konferences otrā sesija veidota kā resurss izglītības iestādēm, dodot vārdu augstākās izglītības pētniekiem, valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, kuru pārstāvji piedāvās informāciju par aktuālajiem pētījumiem, projektiem, materiāliem un resursiem izglītības iestādēm iekļaujošas izglītības veicināšanai.
Lepojamies, ka šajā konferencē ar savu redzējumu un pieredzi dalījās mūsu iestādes vadītāja JeKaterīna Jankovska, izklāstot pirmsskolas un skolas pēctecības iekļaujošās izglītības kontekstā jautājumu, kas balstās uz iestādes pieredzi un uz pētnieciskās darbības gūtajiem rezultātiem. Iepazīties ar Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes darba pieredzi un vadītājas uzstāšanās prezentāciju ir iespējams šeit: https://www.youtube.com/watch?v=obZZBKfR8Dk
Pateicamies pedagogiem, speciālistiem un vecākiem par sadarbību!
Materiālu sagatavoja vadītājas vietniece Jekaterina Krankale.
Pateicamies par ieguldījumu konferences videomateriāla izveidē vadītājas vietniecei Jekaterinai Krankalei, pirmsskolas izglītības skolotājai Irīnai Arhipovai un absolventes vecākam Mārim Leikumam.
kon


PĪKS UN PĪKA 2022
Jau 22 gadus pēc kārtas Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centrs "Jaunība" organizē mazo izpildītāju konkursu-festivālu "Pīks un Pīka".
🎼Šogad no mūsu iestādes konkursā piedalījās Samanta Markušonoka (3. grupa "Zvaigznītes") un Amelija Lapinska (4. grupa "Kāpēcīši")
❤️Apsveicam Samantu un Ameliju ar I pakāpes diplomiem! Brīnišķīgs sasniegums! 😍
🙂Pateicamies par ieguldīto darbu pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājai Jekaterinai Krankalei! Lai veicas arī turpmāk! ☀️
FOTO1     

LASĪTĀJU ONLINE KONKURSS

Krievu kultūras centrs rīkoja lasītāju online konkursu, kas tika veltīts Korņeja Čukovska 140. gadadienai.
😉Kopumā konkursa žūrija vērtēja 75 bērnu video darbus vecumā no 3 līdz 5 gadiem. Konkursā piedalījās audzēkņi no dažādām pirmsskolas izglītības iestādēm. No mūsu iestādes konkursā piedalījās:
Amelija Lapinska, 4. grupa "Kāpēcīši" (1. vieta)
Ņikita Rubins un Ksenija Skuķe, 1. grupa "Saulīte" (Pateicība par dalību)
Elīze Semjonova, 3. grupa "Zvaigznītes" (Pateicība par dalību)
Svjatoslavs Jefremkins, 5. grupa "Vāverītes" (Pateicība par dalību)
🥳Apsveicam visus konkursa dalībniekus un sirsnīgi pateicamies pedagogiem un izglītojamo vecākiem par atbalstu un sadarbību!
FOTO3  FOTO4

Skola2030 Reģionālā konference “Praktiski. Lietpratībai. Latgale”.

5.aprīlī Iestādes vadītāja Jekaterīna Jankovska, vadītājas vietniece, pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja Jekaterina Krankale un pirmsskolas izglītības skolotāja Irīna Arhipova dalījās pieredzē Skola2030 Reģionālā konferencē “Praktiski. Lietpratībai. Latgale”.
Jekaterīna Jankovska prezentēja pieredzes stāstu par izglītības iestādi kā mācīšanās organizāciju, kurā ir vienota izpratne un atbildība, kurā kopīgi tiek meklēti risinājumi, pieredzes stāsta turpinājumāJekaterina Krankale aplūkoja vadības komandas darbības soļus labbūtības struktūrelementu veicināšanai. Savukārt Irīna Arhipova iepazīstināja konferences dalībniekus ar savu inovatīvu pieeju “educational event” un pievērsa uzmanību tam kā organizēt mācīšanās bērncentrētā pieejā, iedvesmojot un ieinteresējot bērnus, aktīvi iesaistot arī izglītojamo vecākus.
👏🏻Lai veicas arī turpmāk! 👏🏻
FOTO5   FOTO6

Daugavpils Universitātes 64. starptautiskā zinātniskā konference

21.-22. aprīlī notika Daugavpils Universitātes 64. starptautiskā zinātniskā konference. Konference tika organizēta, lai uzsvērtu augstākās izglītības mūsdienu nozīmi, zinātnisko un inovatīvo risinājumu pieaugošo lomu, kā arī veicinātu sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm Latvijā, ES dalībvalstīs un citās valstīs.
📖Iestādes vadītāja Jekaterīna Jankovska, vadītājas vietniece Jekaterina Krankale un pirmsskolas izglītības skolotāja Irīna Arhipova uzstājās konference ar tēmu "Bērncentrēta pieeja bērnu sagatavošanā skolai: izacinājumi, problemātika un risinājumi"
👍Apsveicam un lepojamies! 🙂
foto7

Dalība radošo darbu konkursā

2021. gada novembrī Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs aicināja piedalīties radošo darbu konkursā “Eņģeļu stāsti”. Mūsu izglītojamiem kopā ar vecākiem un pedagogiem izdevās izveidot eņģeļus no daudzveidīgiem materiāliem. Mīļš paldies bērniem par viņu darbiņiem, vecākiem par atbalstu un atsaucību, bet mūsu pedagogiem par izglītojamo radošo spēju attīstību!

foto9foto8


Pieredzes apmaiņas seminārs "Pirmsskolas izglītības iestādes pasākumi "mācīšanās organizācijas" veicināšanai"

2021. gadā 10. novembrī Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestāde organizēja pieredzes apmaiņas semināru “Pirmsskolas izglītības iestādes pasākumi “mācīšanās organizācijas veicināšanai”. Seminārā piedalījās 63 dalībnieki, tajā skaitā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības darba speciāliste,  Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājas un vadītāju vietnieki, pirmsskolas izglītības skolotājas, pirmsskolas izglītības skolotājas no citām pilsētām, Daugavpils Universitātes studenti, kā arī Iestādes padomes locekļi. Daugavpils pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Jekaterīna Jankovska atklāja semināru ar prezentāciju “Pirmsskola kā mācīšanās organizācija pedagogu līmenī”. Pirmsskolas izglītības skolotāja Tatjana Ivanova, daloties savā pieredzē pastāstīja klātesošajiem par mentordarbību, kas veicina jaunā pedagoga iekļaušanu profesionālajā ceļā, savukārt pirmsskolas izglītības skolotājas Jeļena Miropoļska un Jekaterina Borisjonoka sniedza savu atgriezenisko saiti, stāstot par mācību procesa organizācijas iespējām viņu profesionālajā ceļā, sadarbojoties ar pieredzējušo pedagogu-mentoru. Liela nozīme veiksmīgā mācību procesa īstenošanā kompetenču pieejā ir efektīvai komunikācijai, līdz ar ko pirmsskolas izglītības skolotāja Anita Smagare dalījās pieredzē par savstarpējās sadarbības iespējām. Savukārt pirmsskolas izglītības skolotāja Gaļina Kotova prezentēja materiālu par to, kā starptautiskā pedagogu meistarība tika veicināta caur eTwinning projektiem. Mūsu iestādē regulāri notiek pedagogu savstarpējā mācīšanās un ar savu veiksmes stāstu šajā jomā padalījās pirmsskolas izglītības skolotāja Irīna Arhipova, daloties pieredzē kā tiek organizēts bērncentrēts pedagoģiskais process “izglītojošā notikuma” (educational event) pieejā. Semināra turpinājumā pirmsskolas izglītības latviešu valodas skolotāja Laura Vucāne sniedza informāciju par pedagogu digitālām prasmēm bērnu latviešu valodas apgūšanas veicināšanai, savukārt jaunais pedagogs Nataļja Tumanovska pastāstīja par izaicinājumiem, ar kuriem viņa sastapās, uzsākot pedagoģisko darbību. Noslēdzot semināru vadītājas vietniece Jekaterina Krankale pievērsa uzmanību mācīšanās organizācijas noteicošajam faktoram, proti, pedagogu labbūtībai.

Paldies semināra dalībniekiem par uzmanību un kopā būšanu!

Semināra ieraksts ir pieejams šeit: https://youtu.be/zQ7ldftfJqc

foto10

Starptautiskā Skolotāju diena!

29. septembrī, Starptautiskās Skolotāju dienas priekšvakarā Daugavpils teātrī vairākkārt skanēja vārds “Paldies!”. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde pateicas  pedagogiem par mācību procesa sekmīgu organizēšanu un vadīšanu, nodrošinot attālināto mācību procesu ārkārtas situācijas apstākļos, kā arī par lielu atbildību un nesavtīgu rīcību, nodrošinot ēdināšanas atbalstu un tādējādi sniedzot atbalstu pandēmijas laikā mūsu pilsētas audzēkņu ģimenēm.

Šajā svinīgajā priekšvakarā arī mūsu izglītības iestādes vadītāja Jekaterīna Jankovska saņēma Goda rakstu par operatīvu rīcību un nesavtīgu ieguldījumu mācību procesa nodrošināšanā ārkārtējās situācijas apstākļos, savukārt grupas “Pasaciņa” skolotāja Irīna Arhipova saņēma Goda rakstu par veiksmīgu mācību procesa organizēšanu un sadarbības veicināšanu ārkārtas situācijas apstākļos. Ar skaļiem aplausiem tika sveikti arī mūsu jaunie pedagogi – Galina Kotova un Rita Osipova.

           pateicība_iestādes vadītājai          Goda raksts_Irīna Arhipova

Attālinātā mācību procesa laikā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde organizēja pateicības akciju “PASAKI PALDIES SKOLOTĀJAM” kuras laikā izglītojamo vecāku un kolēģu  “PALDIES” stiprināja skolotājus un deva papildu motivāciju augt un pilnveidoties kopā ar saviem izglītojamajiem. Mūsu “paldies” daudzveidību piedāvājam apskatīties video:  https://www.youtube.com/watch?v=Sf_T4LTIMeU&feature=youtu.be

Paldies vecākiem par sadarbību, atbalstu un siltiem pateicības vārdiem!

LASĪTĀJU KONKURSS

Daugavpils Krievu kultūras centrā norisinājās online lasītāju konkurss “Man nav laika rotaļlietām…”, kurš tika veltīts pazīstamās bērnu dzejnieces Agnijas Barto 115 gadadienai. No mūsu iestādes konkursā piedalījās divi izglītojamie – Samanta Markušonoka no 1. grupas “Saulīte” un Iļja Harlovskis no 4. grupas “Kāpēcīši”. Samanta izteiksmīgi un radoši noskaitīja A. Barto dzejoli “Катя”, savukārt Iļja ļoti teatrāli apspēlēja dzejnieces dzejoli “Юный натуралист”.

Konkursā piedalījās 147 bērniņi 3-5 gadu vecumā. Samanta Markušonoka sava vecuma kategorijā ieguva 1. vietu! Apsveicam! Šī uzvara ir liels prieks un gandarījums gan Samantai, gan viņas vecākiem un pedagogiem.

Izsākam milzīgu pateicību Samantas vecākiem un skolotājām Jekaterinai Borisjonokai, Olgai Šļapkovai par bērna sagatavošanu konkursam!

Pateicamies arī Iļjas vecākiem un skolotājām Innai Zosiņecai, Ritai Osipovai par ieguldīto darbu konkursa sagatavošanā!

Novēlam mūsu audzēkņiem arī turpmākus sasniegumus konkursos un, protams, arī uzvaras!

Samantas Markušonokas uzstāšanās video: https://youtu.be/MuPu5OYN4Bo

D


 SASNIEGUMI VENDEN RĪKOTAJĀ KONKURSĀ "ŪDENS MŪSU PASAULĒ"

Katru gadu 22. martā pasaule atzīmē Pasaules Ūdens dienu. Šogad par godu Ūdens dienai VENDEN kā avota un dabīgā minerālūdens ražotājs organizēja zīmējumu konkursu par tēmu "Ūdens mūsu pasaulē" augošajai jaunajai Zemes iedzīvotāju paaudzei – pirmsskolas iestāžu audzēkņiem. Bērnu mērķis bija radošā procesa laikā aizdomāties un savos darbos atspoguļot to, cik liela nozīme ūdens ir viņu ikdienā un dabā kopumā.
🎨Zīmējumu konkursā no mūsu iestādes piedalījās:
👍3. grupasizglītojamie:
Dainis Stagoršnis, Daniela Kovaļevska, Aleksejs Ivanovs, Kirills Dormidontovs, Violeta Ivanova, Viktorija Leončika, Arina Vekšina.
👍4. grupas izglītojamie:
Milana Kudirka un Veronika Leončika
👍6. grupas izglītojamie:
Uļjana Osipova, Dominika Leikuma un Aleksandrs Samoilovs.
❤️Malači! Apsveicam!❤️

GRĀMATAS IZNĀKŠANA

"INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU PIELIETOJUMS FONEMĀTISKĀS UZTVERES ATTĪSTĪŠANAI LOGOPĒDA DARBĀ"

Ir iznākusi grāmata, kuras līdzautore ir mūsu pirmsskolas izglītības skolotāja Irīna Arhipova. Irīnas Arhipovas ieguldījums grāmatas tāpšanā ir interaktīvo spēļu izstrāde rotaļnodarbībām, kas veicina fonemātisko procesu veidošanos. Mūsdienu, informācijas tehnoloģiju izmantošanas, laikmetā, sagatavojot bērnu mācībām skolā, pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājiem un speciālistiem aktuāls ir uzdevums: patstāvīgi meklēt un pielietot optimālākās fonemātiskās dzirdes attīstīšanas formas, metodes un paņēmienus.

grāmata