Podnieku iela 1, Daugavpils
+(371) 65421352

Daugavpils valstspilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestāde ir Daugavpils valstspilsētas pašvaldības dibināta un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes padotībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno pirmsskolas izglītības programmas.

Iestādes misija- nodrošināt inovatīvu, mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītības pakalpojumu katra izglītojamā potenciāla attīstībai, pratības un personības izaugsmei un sagatavošanai dzīvei.

Vīzija par izglītojamo – lietpratīgs, zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kuram nodrošināta atbalstošajā un drošajā vidē mužizglītības prasmju attīstība un personības īpašību attīstība, kas palīdz veidoties par laimīgu un atbildīgu personību.

Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – tā ir izglītības iestāde ar cilvēkcentrētiem izglītības un attīstības procesiem, kuru veicina izglītojamie, darbinieki un vecāki, balstoties uz iestādes galvenajām vērtībām:

- atbildība, godīgums un tolerance;

- cilvēkcentrēta pieeja, kurā katrs ir vērtība ar tiesībām attīstīties un realizēt savu potenciālu;

- cieņpilna komunikācija;

- saskaņota sadarbība visos līmeņos.

Iestādes darbības mērķis ir īstenot audzināšanas un izglītošanas procesu, kas nodrošinātu izglītības programmā noteikto mērķu sasniegšanu un mērķtiecīgu bērna sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.

Iestādes darbības pamatvirziens ir bērnu attīstoša, audzinošā darbība un izglītojošā darbība.

Iestādes galvenie uzdevumi ir:

  • īstenot pirmsskolas izglītības programmu;
  • sekmēt bērna droša un veselīga dzīvesveida iemaņu attīstību;
  • sekmēt bērna fizisko spēju attīstību;
  • sekmēt bērna pašapziņas veidošanos, spēju un interešu apzināšanos, jūtu un gribas attīstību;
  • veicināt bērna izziņas darbības un zinātkāres attīstību;
  • sekmēt bērna saskarsmes un sadarbības prasmju attīstību;
  • sekmēt pozitīvas attieksmes veidošanos bērnam pašam pret sevi citiem cilvēkiem, apkārtējo vidi un Latvijas valsti;
  • nodrošināt valsts valodas pamatiemaņu apguvi;
  • racionāli izmantot atvēlētos finanšu, materiālos un personāla resursus;
  • sadarboties ar bērnu vecākiem vai personām, kas realizē aizgadību, lai nodrošinātu bērna vispusīgu attīstību un sagatavošanu pamatizglītības ieguves uzsākšanai.

bilde_bērnu rokas